Законно заобикаляне на закона

Законно заобикаляне на закона Вече има няколко общински дружества, на които Община Благоевград възлага изпълнението на различни дейности. Въпреки че законът я позволява, тази практика води до липса на контрол при харченето на публични средства. Снимка: Асен Димитров

Общински дружества изпълняват поръчки за стотици хиляди левове в общините у нас, без да подлежат на всички изисквания за прозрачност по Закона за обществените поръчки. Въпреки че законът я позволява, тази практика води до липса на контрол при харченето на публични средства. 

Общинското дружество “Благоевград  проект 2021” ЕООД е създадено през януари 2022 г. с решение на Общински съвет – Благоевград от 17.12.2021 г. Предметът му на дейност е широк – то трябва да отговаря за стратегическото планиране на Община Благоевград; да подготвя, възлага, координира проектни дейности, свързани със стратегическите проекти на Общината и Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Дружеството трябва още да организира и провежда архитектурни конкурси; организира провеждането на обществени обсъждания, свързани с проектите на Община Благоевград; проучване и проектиране в сферата на жилищното строителство, обектите на общественото обслужване, промишлени и селскостопански сгради, инженерна инфраструктура, транспортно-комуникационни обекти, устройствено планиране – подробни и общи устройствени планове, благоустройство, включително проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, градини и обществени зони, изготвяне на кадастрални карти, геодезически услуги, геоложки услуги, информационни и други услуги свързани с инвестиционното проектиране.

От създаването си дружеството е получило от Община Благоевград 361 833,33 лв. За да изпълнява всички възложени дейности, има право да ги възлага на различни търговски дружества подизпълнители, на принципа на  т.нар. „in-house“ поръчки. Това обаче прави проследяването и контрола на средствата, получени от Община Благоевград, много трудно, тъй като няма изискване договорите и заданията за дейностите да се публикуват в Електронния регистър за обществени поръчки.

Притеснения за непрозрачното изпълнение на подобна дейност имат и граждани на Благоевград, става ясно от сигнал, изпратен на електронната платформа “Общи пари”

Кметът на Благоевград Илко Стоянов представя за проекта за реновиране на Аквапарка и парк Бачиново в Благоевград. Снимка: newblg.bg

От предложение на кмета на Община Благоевград Илко Стоянов до Общински съвет – Благоевград разбираме, че дейността “Изготвяне на инвестиционен проект”  за проекта за реновиране на Аквапарка и парк Бачиново в Благоевград е възложена на 11 март 2022 г. От приложената таблица става ясно, че за нея са предвидени 436 199 лв. без ДДС. На заседание на Комисията по бюджет, финанси и европроекти към Общинския съвет на 20.05.2022 г. Стоянов заявява, че договорът е сключен с общинско предприятие “Благоевград проект 2021” ЕООД.

Общински съветници от местният парламент обаче твърдят, че не знаят нищо за такъв договор. Няма как да се направи проверка и в регистрите, тъй като подобни договори, сключвани от общински дружества, не се публикуват в Електронния регистър за обществени поръчки. Какво се случва с тези средства остава неясно. 

От предложение на кмета на Община Благоевград Илко Стоянов до Общински съвет – Благоевград става ясно, че за изготвянето на инвестиционен проект са предвидени над 400 хиляди лева.

Същевременно предложението на кмета Илко Стоянов за поемане на дълг от 17 млн. лв. за обновяването на Аквапарка и парк “Бачиново” беше отхвърлено в края на май 2022 г. от Общинския съвет. И така може би почти половин милион лева са похарчени напразно за изготвяне на инвестиционен проект. 

В отговор на отправено запитване по Закона за достъп до обществена информация гражданин получава от Община Благоевград договорите с двете фирми изпълнители, които са получили общо 67 188 лв с ДДС за изработените от тях предпроекти проучвания по седемте стратегически проекта, публикувани на сайта newblg.bg. Част от тях е и проектът за реновиране на Аквапарка и парк “Бачиново”. Те са възложени още през октомври 2021 г. от Община Благоевград чрез директно възлагане. Само два дни преди датата на сключване на договорите обаче, обявената обществена поръчка за същите дейности е била прекратена “защото кметът е забелязал нередности“. 

Няколко месеца по-късно се създава общинското дружество “Благоевград проект 2021” ЕООД. За изпълнението на дейности от дружеството няма нужда от провеждане на обществени поръчки и публикуването им в регистъра. 

Според сегашното законодателство тази процедура е законна. Въпросът е доколко е морална, когато се плаща с парите на гражданите. 

Законови вратички

Законът за обществените поръчки не се прилага за договори, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, 3 и 4 с дружество или държавно предприятие, за което са изпълнени едновременно няколко условия: капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост; то е обект на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена; и оборотът му е формиран изцяло от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя, възложени му с нормативен акт. Когато такова дружество или общинско предприятие – изпълнител няма реализиран оборот, поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, е достатъчно при създаването му да е предвидено годишният му оборот да се реализира от доставките, услугите или строителството, които предоставя на възложителя.

Възможността в общините да бъдат образувани нови дружества, които ползват статута на изпълнители на “In house“ поръчки,  за които ЗОП не се прилага, означава, че една община може да регистрира общинско ЕООД със 100 % общински капитал. В такъв случай Общината ще определи управител и ще взема решенията от компетентност на Общо събрание на дружеството, като предвиди с общинска наредба, че това дружество ще работи изцяло и само за общината.След това Общината може да договаря с дружеството поръчки в рамките на предмета му на дейност директно и без да се прилага ЗОП. 

Единственият контролен орган, който може да потърси сметка за разходваните от дружеството средства е Агенцияна за държавна финансова инспекция. Към момента обаче агенцията реагира бавно и обичайната ѝ практика е да започне проверка по подаден сигнал. 

Според позицията и практиката на Европейския съд по допустимостта на т.нар. „In house“ поръчки, такава допустимост е налице като изключение. На практика обаче това, която се случва в общините в България, надхвърля границите на изключението и отваря вратите за изкривяване и заобикаляне на закона. 

Община Благоевград вече има няколко подобни дружествa като: “Арт стейдж енд фест” ЕООД, което отговаря за организацията на културни събития и фестивали; “Благоевград инвест” ЕООД,  отговарящо за строителен надзор, инвеститорски и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи, “Благоевград строй ремонт”, отговарящо за аварийни и текущи ремонти на общински сгради – детски и социални заведения, училища, спортни зали, социални и общински жилища и др.

Община Благоевград е обаче само един пример. Подобно на нея, и други общини в страната могат да създават множество общински дружества, чрез които да възлагат дейности без прозрачност за това как точно се харчат парите на гражданите.

Текстът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“. Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.