Критично застрашен достъп

Критично застрашен достъп От държавата се очаква да предприеме законодателни или административни мерки, за да не се допуска реализацията на опасни за околната среда инвестиционни проекти чрез необосновано прилагане на предварително изпълнение на решенията им по ОВОС. Снимка: MabelAmber чрез Pixabay

Екологично сдружение “За Земята” заведе жалба срещу отказ на Изпълнителна агенция по околна среда за отказани данни за концентрацията на фини прахови частици във въздуха. Отказът до информация в обществен интерес идва на фона на възможно изключване на България от Орхуската конвенция заради неприлагане на практиките й.

На 5 март 2019 г. Екологичното сдружение обяви, че е завело повторна жалба срещу Изпълнителна агенция по околна среда, заради отказ да предостави почасови данни от официалните измервателни станции за концентрацията на фини прахови частици във въздуха за период от 4 месеца. Още през май 2018 г. Експертите от “За Земята” поискали от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в София данни за замърсяването с фини прахови частици, става ясно от съобщението им. След като били прехвърлени към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и получили само частичен достъп, без данни за средночасовите стойности, обжалвали пред Административния съд. Съдът се произнесъл в полза на сдружението, но въпреки това в средата на февруари 2019 г.  Има повторен отказ от страна на ИАОС.

Предоставянето на подобна информация би довело до “нереална и неточна картина”, защото законовите норми били за среднодневни концентрации, а не до средночасови и това можело да доведе до “заблуда и манипулиране на обществеността”, се казва в мотивите на ИАОС.

“Недопустимо е да се крият данни, събирани от държавни органи и платени с нашите данъци. Особено пък данни за околната среда, които следва да се публични и по международните договори, по които България е страна”, коментира Ивайло Попова от “За Земята”, цитиран от сдружението. По думите му, ситуацията с качеството на въздуха е изключително сериозна и всеки анализ би бил полезен. “Подобни данни не просто трябва да бъдат давани при поискване, а следва да са достъпни на сайта на отговорната институция за всеки, било то гражданин, институция или НПО.”

От организацията припомнят, че това не е първият отказ на ИАОС да предостави почасови данни. Още през 2017 г. „За Земята“ иска достъп до тях, но и до днес агенцията не ги предоставила.

Потърсихме коментар от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите на 6 март 2019. В телефонен разговор на следващия ден получихме обяснение, че все още няма реакция, тъй като информацията е поверена на експерти и се очаква обратна връзка от тях. До момента на публикуване на този материал все още не е получен коментар от страна на МОСВ.

Опасна тенденция

Ситуации като тази поставят страната ни в изключително неудобна позиция на международната сцена. Първият доклад на Комитета за съответствие по Орхуската конвенция от 18 февруари 2019 г. Алармира, че България е застрашена от изключване от Конвенция заради неприлагане на практиките й. Страната ни продължава да не спазва изискванията и може да бъде първата страна, изключена от нея.

От доклада става ясно, че страната ни не осигурява на представители на обществеността, включително на екологични организации, достъп до правосъдие чрез обжалване на общи и подробни устройствени планове и на разрешения за строителство и експлоатация за дейностите в Анекс I на Конвенцията.

Орхуската конвенция е основополагащ международен правен инструмент, който гарантира  участието на гражданите, неправителствените организации, обществеността при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната среда. Тя изисква предоставяне на своевременна и по-пълна информация за качеството на жизнената среда. Нарушаването на нормите на Конвенцията от България е знаково за негативните тенденции в ограничаването на правата на гражданите на чиста околна среда и възможността им да влияят върху решенията, които я засягат.

Евентуалното спиране на правата по Конвенцията означава българските граждани да останат с ограничени права на защита на чиста околна среда и на достъп до правосъдие. До момента няма инициирани законодателни промени, с които обществеността да се позволи да обжалва общи и подробни устройствени планове, както и разрешения за строеж в нарушение на екологичното законодателство. От държавата се очаква да предприеме законодателни или административни мерки, за да не се допуска реализацията на опасни за околната среда инвестиционни проекти чрез необосновано прилагане на предварително изпълнение на решенията им по ОВОС.

Още по темата в „Евромегдан“: 

достъп до правосъдие

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.